Ban lãnh đạo

Thành viên Ban lãnh đạo của Trường An Bắc Ninh

 

Ông NGUYỄN HỮU QUÂN
Tổng Giám Đốc - TV HĐQT

 

 

Ông TRẦN NGỌC HỮU

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC TRANG

Thành viên Hội đồng Quản trị

 

 

 

Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật
Nội dung đang cập nhật